گواهینامه ها و افتخارات

گواهینامه های ثبت طرح صنعتی

عایق پلاست دارای گواهینامه ثبت صنعتی ( شماره : 1567) و دارنده لوح زرین برند پایدار در سال 1394

استانداردها و تاییدیه ها

رضایت نامه برخی مشتریان