با مقاومت سطحی بیشتر، برای کاربردهایی که یک سطح بازتابشی نیاز دارد (مانند کف) استفاده می شود.

تمامی محصولات در رول های به عرض 120 سانتی متر و طول 15 متر ارایه می شود.

در صورت نیاز طول رول ها به صورت سفارشی قابل تغییر است.

محصولات به دو صورت حباب ریز (قطر 12 میلیمتر) و حباب درشت (25 میلیمتر) تولید می شود.

بخش: